Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

Άρης και Αφροδίτη
.

Mars and  Venus by Johan Tobias Sergel, National Museum, Stockholm

Διακινών το άρρεν διά του Αέρος (Αήρ = ήρα =Άρης) την ενέργειαν του Πυρός, στοιχεία της φύσεως του Άρεως, το Πύρ εξατμίζει τα συγκινησιακά ύδατα του θήλεος, εντός των οποίων κυοφορούνται αι μορφαί (στοιχείον Γής) υπό της Αφροδίτης και μετουσιώνει τον συναισθηματικόν των φορέα (Ύδωρ) εις πύρινον ενθουσιασμόν. 
 Αυτός είναι ο αιώνιος Έρως του Άρεως διά την Αφροδίτην.
 Η επαναληπτική πορεία της ψυχής (Αφροδίτης) διά μέσου των στοιχείων, κάποτε θά την οδηγήση εις την "εντελέχειάν" της.  Αλτάνη

Στο γλυπτό του Tobias απεικονίζεται η υπερίσχυση της φύσεως του Άρεως πάνω στην φύση της Αφροδίτης


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...