Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

Ορφικός Ύμνος Μουσών

Nine Muses dancing with Apollo - Baldassare Peruzzi


Σεις αι θυγατέρες της Μνημοσύνης και του βροντερού Διός, 
ω ένδοξες Πιερίδες Μούσαι με την λαμπράν φήμην,
σεις, εις όσους ανθρώπους παρευρεθήτε, είσθε περιπόθητες, πολύμορφες,
επειδή γενάτε την άμεμπτον αρετή πάσης παιδείας
εσείς τρέφετε την ψυχήν και δίδετε την ορθήν κατεύθυνσιν εις την διανόησιν,
και είσθε αι οδηγοί βασίλισσαι του δυνατού νου
σεις που δείξατε εις τους ανθρώπους τας τελετάς, αι οποίαι εορτάζονται με μυστήρια
σεις, η Κλειώ, η Ευτέρπη, η Θάλεια, η Μελπομένη, 
η Τερψιχόρη, η Ερατώ, η  Πολύμνια, η Ουρανία,
και η μητέρα μου η Καλλιόπη, που είσθε αγνές, θεές πολύ ισχυρές.
Αλλά είθε ω θεαί, να προσέλθετε είς τους μύστας, σεις που είσθε πολυποίκιλοι και αγναί,
και να φέρετε είς αυτούς δόξαν και ζήλον αξιέραστον και πολυύμνητον.-
(*)


Μνημοσύνης και Ζηνός εριγδούποιο θύγατρες,
Μούσαι Πιερίδες, μεγαλώνυμοι, αγλαόφημοι,
θνητοίς οις κε παρήτε, ποθεινόταται, πολύμορφοι,
πάσης παιδείης αρετήν γεννώσαι άμεμπτον•
θρέπτειραι ψυχής, διανοίας ορθοδότειραι,
και νόου ευδυνάτοιο καθηγήτειραι άνασσαι,
αι τελετάς θνητοίς ανεδείξατε μυστιπολεύτους,
Κλειώ τ΄ Ευτέρπη τε Θάλειά τε Μελπομένη τε,
Τερψιχόρη τ΄ Ερατώ τε Πολύμνιά τ΄ Ουρανίη τε,
Καλλιόπη συν μητρί και ευδυνάτηι θεάι αγνήι.
Αλλά μόλοιτε, θεαί, μύσταις, πολυποίκιλοι, αγναί,
εύκλειαν ζήλόν τ΄ ερατόν πολύυμνον άγουσαι.-(*) Κείμενο απόδοσης στην νεοελληνική
Τα Ορφικά - Ιωάννου Δ. Πασσά
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...